Korčula Home Getting Here Ferries Getting around Things to Do Beaches Sights Day Trips Maps Restaurants Forum

Exhibition: Race with Time 2. Performance in a Rear-view Mirror

Race with Time 2. Performance in a Rear-view Mirror

Marko A. Kovačič Casus belli, video performans, VHS, 1983b

Exhibition

June 15– July 7, 2015
Opening: Monday, June 15, 9pm -11 pm

Curator: Barbara Borčić
Artists: Martina Bastarda / Mateja Ocepek / Nataša Skušek, Mateja Bučar, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Marko A. Kovačič, Miha Vipotnik

Lecture and screening
Barbara Borčić: DIVA Station – archiving of images and time
June 28, 2015

Action, happening and performance were a direct reaction to the prevailing formalist and market-driven art in the 1950s and 1960s. As the new means of expression at the intersection of visual art and theatre, they have somehow been pertinent to both fields; nonetheless, they have regularly been overlooked in the canonised history books and surveys.

In the context of Conceptual Art and New Artistic Practices, video art has met a similar reception. Apart from being a strongly individualistic activity, performance and video share various other features, such as inappropriate production conditions and lack of critical writing. It is also questionable whether they have found a pertinent field of representation, in the sense that the gallery is the field of representation of visual art, theatre of performing art, and the movie theatre that of film; while, television and the Internet seem to be the testing ground for all manners of production. It is also possible that performance and video mostly belong to the fields of other art forms, often overlapping and integrating other so-called new media.

The relationship between performance and video has always been multilayered and followed a preceding relation between film and action.

The relationship between performance art and video art could be schematically demonstrated by four modes:
1) video as a document of performance,
2) video as a part of performance / performance as a part of video,
3) (video) performance, staged only for the camera, and
4) performance made possible only through video, its expressive and technological possibilities for processing and editing.

Utrka s vremenom 2 – Performans i video u retrovizoru

Marko A. Kovačič Casus belli, video performans, VHS, 1983

15 . 06 – 07 . 07 . 2015

U ponedjeljak, 15. lipnja u 21 sat u galeriji Siva zona u Korčuli otvara se izložba ‘Utrka s vremenom 2. Performans i video u retrovizoru’ u odabiru ljubljanske kustosice Barbare Borčić. Izložba predstavlja osam video radova nastalih od 1976. do 2014., koji reflektiraju odnos medija performansa i video umjetnosti.

Izložba je otvorena do 7. srpnja.

Video radove predstaviti će slovenski umjetnici i grupe Martina Bastarda / Mateja Ocepek / Nataša Skušek, Mateja Bučar, Ana Čigon, Tomaž Furlan, Marko A. Kovačič i Miha Vipotnik.

U sklopu ove izložbe, 28. lipnja će kustosica izložbe, direktorica i voditeljica video programa pri SCCA-Ljubljana, održati prezentaciju ‘DIVA Station – arhiviranje slika i vremena’, iz kojeg ćemo moći iščitati procese proizvodnje, historizacije i funkcioniranje arhiva video i medijske umjetnosti u Sloveniji pod nazivom DIVA Station. U okviru prezentacije biti će prikazan video esej Nike Grabar koji predstavlja temu arhiviranja kao “očuvanja memorije”.

O izložbi Barbara Borčić objašnjava: “Akcija, hepening i performans bili su direktna reakcija na prevladavajuću formalističku i tržišno-orijentiranu umjetnost u 1950im i 1960im. Kao novi vid izražajnosti na razmeđi vizualne umjetnosti i kazališta bili su i ostali relevantni za oba polja. Ipak, akcija, hepening i performans redovno se zaobilaze u kanoniziranim povijesnim knjigama i pregledima.

U kontekstu konceptualne umjetnosti i novoumjetničkih praksi, video umjetnost naišla je na sličnu recepciju. Osim što se radi o strogo individualističkoj aktivnosti, performans i video dijele razne druge karakteristike, kao što su neprikladni produkcijski uvjeti te nedostatak kritičkih osvrta.

Također se može postaviti pitanje da li su ovi vidovi umjetnosti našli relevantno reprezentacijsko polje, u smislu da je galerija reprezentacijsko polje vizualne umjetnosti, kazalište izvedbenih, a kinematograf filmske umjetnosti, pri čemu se čini da su TV i Internet testirajuća polja za sve vrste produkcija. Također je moguće da performans i video većinom pripadaju poljima drugih umjetničkih formi, često se preklapajući i integrirajući druge, tzv. nove, medije. Odnos između performansa i videa uvijek je bio višeslojan te pratio prethodnu vezu između filma i akcije.

 

Odnos između performansa i video umjetnosti može se šematski prikazati kroz četiri modela: video kao dokument performansa; video kao dio performansa / performans kao dio videa; (video) performans, uprizoren samo za kameru i performans čije je izvođenje omogućeno isklučivo kroz video, njegove izražajne i tehnološke mogućnosti procesiranja i montaže.”

==========================

siva) (zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti započinje desetu izlagačku sezonu na novoj, dosada petoj lokaciji u gradu Korčuli – Put Sv. Nikole bb. Izložba će biti otvorena svakodnevno od 21 do 22 sata a na telefonsku najavu može se organizirati posjet u neko drugo vrijeme prema dogovoru.

Od 2006. do sada ostvareno je ukupno 47 programa koji su predstavili radove preko 70 autora iz 22 zemlje. Ovom izložbom Siva zona nastavlja s praksom pozivanja kustosa koji oblikuju nove izložbe posebno za specifični kontekst ove galerije, u kojem su do sada sudjelovali Dunja Blažević / Pro.ba, Sarah Cook, Kontejner, Geoff Lucas / HICA, Ana Peraica, Stefan Rusu Ivana Meštrov / Slobodne veze, Branka Benčić i Aleksandra Sekulić.

siva) (zona je objavila novu mrežnu stranicu na sivazona.hr, koja osim arhive izložbenih aktivnosti uključuje i vlastita istraživanja: Kinematografija otoka Korčule, Industrijska baština otoka Korčule, Slučaj Blato – učiti iz krize i Međunarodni susreti umjetnika Vela Luka 1968-1972 (u suradnji s Centrom za kulturu Vela Luka).

===============================

Write a Comment:
Korcula Blog Topics